Etický kodex reklamy

Etický kodex slouží k tomu, aby reklama sloužila k informování veřejnosti a plnila etická hlediska působení reklamy. Cílem tohoto kodexu je, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.