Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

Elektronické zasílání daňových dokladů

Od 30. března 2011 jsme spustili novinku v oblasti zasílání dokumentů klientům. Nejen upomínky, ale od tohoto data rovněž faktury – daňové doklady zasíláme klientům v elektronické podobě. Více informací zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Produktové podmínky pro Mext s garancí

 

Produktové podmínky pro tištěné produkty

Produktové podmínky pro elektronické produkty

Produktové podmínky pro službu Webové stránky

 

Produktové podmínky pro službu Webové balíčky

  Produktové podmínky pro SEO služby

  Produktové podmínky pro produkt Internet marketing

  Produktové podmínky pro produkty Tvorba, správa a distribuce obsahu

  Produktové podmínky pro měřenou inzerci

  Produktové podmínky pro balíčky Basic, Budget a Travel Budget – permanentní

  Produktové podmínky pro Sociální sítě – Facebook balíčky a doplňkové produkty

  Produktové podmínky pro službu Webové stránky MINI

  Produktové podmínky pro Profilové balíčky

  Produktové podmínky pro poskytování služby Volej zdarma

  Produktové podmínky pro produkt Mext

  Produktové podmínky pro produkt Mext Na zkoušku

  Produktové podmínky pro online službu – TIP NaCesty

  Produktové podmínky pro virtuální 3D prohlídky

  Produktové podmínky pro produkt FOTO360

  Produktové podmínky pro web Mistři řemesel

  Produktové podmínky pro mobilní webové stránky

  Produktové podmínky pro produkt Audit AdWords účtu

  Dotace od Google a společnosti MEDIATEL

  Pravidla soutěže

  Vzorová pravidla pro fotografickou soutěž na Facebooku

   

  Reklamační řád platný od 1. 1. 2014.

  Společnost MEDIATEL CZ, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4,  zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91721, IČ 26757052 (dále jen „společnost MEDIATEL“) za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento Reklamační řád. Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti společnosti MEDIATEL a zákazníka při uplatňování a vyřizování reklamací kvality a správnosti společností poskytovaných služeb. Společnost MEDIATEL je oprávněna reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu společnost MEDIATEL zveřejňuje na této internetové stránce nebo jiným vhodným způsobem. Zveřejnění společnost MEDIATEL zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny.

  I. Předmět reklamace

  1. Předmětem reklamace je uplatnění skutečných nebo vnímaných vad produktů a služeb, poskytovaných společností MEDIATEL CZ, s.r.o., zákazníkovi, případně uplatnění vad vyúčtování ceny za tyto produkty a služby.

  II. Způsob podání reklamace

  1. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z následujících
  a) elektronickou poštou na emailovou adresu: info@mediatel.cz
  b) telefonicky: prostřednictvím Infolinky 841 12 12 12
  c) písemně na adresu společnosti: MEDIATEL CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4

  2. Lhůta pro uplatnění reklamace podle bodu 1 tohoto článku platí pro všechny produkty a služby poskytované společností MEDIATEL, pokud Produktové podmínky pro konkrétní produkt či službu nestanoví jinak.

  III. Způsob vyřízení reklamace

  1. Společnost MEDIATEL CZ je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné lhůtě odpovídající složitosti, technické a administrativní náročnosti případu, nejpozději však ve lhůtě 30 dní od doručení reklamace.

  2. Společnost MEDIATEL je povinna nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své písemné nebo jinak dokumentované stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak.

  IV. Základní náležitosti podání reklamace

  1. Reklamace musí obsahovat identifikační údaje zákazníka: jméno jednající osoby, název společnosti, živnosti nebo organizace; IČ, zákaznické číslo, číslo smlouvy, číslo faktury a telefonický nebo emailový kontakt.

  2. Reklamace musí dále obsahovat srozumitelný popis skutečností rozhodných pro uplatnění reklamace – zejména vylíčení toho, v čem je spatřován chybný postup společnosti MEDIATEL.

  3. V případě reklamace týkající se obsahu smlouvy, poskytne zákazník navíc kopii svých smluvních podkladů k přezkoumání.

  4. Pokud společnosti MEDIATEL CZ nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti se staví běh lhůty k vyřízení reklamace.

  V. Náklady spojené s řešením reklamací

  1. Náklady na vyřešení reklamace nese společnost MEDIATEL CZ Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě, že stejným zákazníkem bude opakovaně podána stejná reklamace bez uvedení nových relevantních zjištění nebo skutečností, dále v případě zjevně neoprávněné reklamace.

  VI. Postup při námitce zákazníka vůči vyřízení reklamace – odvolání

  1. Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemnou námitku na kontaktní adresy info@mediatel.cz nebo MEDIATEL CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4.

  2. Jestliže společnost MEDIATEL CZ nevyřeší námitku vůči vyřízení reklamace ve lhůtě do 60 dnů, zavazuje se zákazníka informovat o stavu věci. Po ukončení šetření je zákazníkovi zasláno písemné oznámení o způsobu vyřízení jeho námitky.

  VII. Stížnosti

  1. Stížností se pro účely Reklamačního řádu rozumí podání stížnosti zákazníkem směřující vůči konání jednotlivých zaměstnanců společnosti MEDIATEL CZ, upozorňující na případné nedostatky v jednání či postupech, případně vůči formě a obsahu poskytnutých informací.

  2. Stížnost je nutné podat elektronickou poštou na emailovou adresu: info@mediatel.cz, nebo písemně na adresu společnosti: MEDIATEL CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4.

  3. Stížnost bude předána příslušnému odpovědnému oddělení a o přijetí stížnosti bude zákazník dokumentovatelným způsobem informován.

  VIII. Závěrečné ustanovení

  Reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce www.mediatel.cz. O změnách v Reklamačním řádu bude zákazník informován pouze prostřednictvím Internetu. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.